logo Rijn Vecht en Venen

Visie Agrarisch Natuurbeheer 2023-2028 vastgesteld door Provinciale Staten Utrecht

14 mei 2022
Ingediend door Wenche

Op 11 mei 2022, is de Visie Agrarisch Natuurbeheer 2023-2028 vastgesteld door de Provinciale Staten van Utrecht.

Aanleiding

Op het verzoek van de commissie RGW is er op 13 april gesproken over de Statenbrief ‘Visie ANLb 2023-2028’. U heeft voorgesteld de ‘Visie Agrarisch Natuurbeheer 2023-2028’ met een Statenvoorstel vast te stellen.

Belang

Op 1 januari 2023 treedt het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie (EU) in werking. Het GLB is voor Nederland landelijk uitgewerkt in het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Het ANLb is een belangrijk onderdeel van het NSP. Landelijk wordt op dit moment door de provincies gezamenlijk een bedrag van € 80 mln. per jaar aan subsidies verleend voor ANLb. Het NSP voorziet in een uitbreiding van deze middelen naar € 120 mln. per jaar. Ook vindt een uitbreiding met nieuwe doelen plaats, zoals op het gebied van klimaat. In de visie is het beleid voor de subsidiëring van de nieuwe doelen van het ANLb uitgewerkt. Daarnaast is in de visie het beleid voor de subsidiëring van de bestaande doelen op onderdelen herzien.
Het ANLb is in het leven geroepen om de afname van de biodiversiteit in het agrarisch gebied een halt toe te roepen. Agrariërs kunnen een vergoeding krijgen voor de uitvoering van agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Dit is een vergoeding voor handelingen die zij uitvoeren en nalaten, en voor hierdoor gederfde inkomsten. Belangrijke onderdelen van het ANLb zijn het weidevogelbeheer (in het leefgebied ‘Open grasland’), het landschapsbeheer (in het leefgebied ‘Dooradering’) en het agrarisch waterbeheer (in de categorie ‘Water’); ook vallen het beheer van randen langs akkers en sloten en specifieke ondersteuning voor bepaalde soorten onder de regeling. Met name voor de bescherming van de weidevogels heeft Nederland een grote verantwoordelijkheid op Europees niveau. De nieuwe doelen maken nu ook subsidie mogelijk voor maatregelen op het gebied van klimaat (in de categorie ‘klimaat’).

Het heel document is te vinden via deze link.

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Nieuws in de media

Informatiebijeenkomsten over nieuw GLB

Vanaf 2023 komen nieuwe subsidiemogelijkheden beschikbaar vanuit het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid…

21 juni 2022 lees verder

Webinar 'Telen voor de bouw'

Op donderdag 7 juli vanaf 19:30 organiseren we een webinar/masterclass…

17 juni 2022 lees verder

Nieuws van de Weidevogelman

De Weidevogelman aan het woord De 'weidevogel man' van hogeschool van Hall…

9 juni 2022 lees verder
22 mei 2022 lees verder

12...22