logo Rijn Vecht en Venen

ANLb

Wat is ANLb?

ANLb staat voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Dit stelsel van beheer- en subsidiemaatregelen is per 1 januari 2016 ingevoerd. De kern van het ANLb is het ontwikkelen en in stand houden van goede leefgebieden voor soorten van internationaal belang, op basis van een collectieve, gebiedsgerichte aanpak.

Agrarische gebieden vormen het leefgebied van veel dier- en plantsoorten. Het ANLb kent allerlei beheerpakketten. Collectief Rijn, Vecht en Venen (RVV) werkt met een selectie hieruit, die past bij de kenmerken van onze regio: weidevogelbeheer en zwarte stern, botanisch beheer, water en landschapselementen. Klik hier om meer te lezen over de beheerpakketten van RVV.

De beheerpakketten van RVV

Wanneer u agrariër bent of particulier beheerder van agrarische natuur en landschap, zijn er wellicht mogelijkheden om een beheerovereenkomst af te sluiten, waarbij u een vergoeding krijgt voor de uitvoering van het beheer. Afhankelijk van de locatie kunnen diverse beheerpakketten worden afgesloten. De vergoeding dekt de opbrengstderving op uw grond of de inspanning die u levert om het beheer uit te voeren. U ontvangt jaarlijks een bedrag dat vooraf is vastgelegd in een contract. Bij het uitvoeren van het beheer moet u zich houden aan de beheervoorschriften. In het pakkettenboekje vindt u van elk pakket een omschrijving met de voorschriften voor beheer en de vergoedingen die RVV verstrekt. 

Er zijn beheerpakketten waarbij uitgevoerde werkzaamheden gemeld moeten worden bij het collectief. Bijvoorbeeld het uitrijden van ruige mest, het snoeien van knotbomen, het maaien van een natuurvriendelijke oever of het uitvoeren van slootbeheer (baggerspuiten en ecologisch slootschonen). De uitvoering van deze activiteiten meldt u via de meldknop op onze website. Ook moet het collectief jaarlijks een minimum areaal uitgevoerd beheer melden bij RVO.

Een verkort overzicht van de beschikbare pakketten en de daarbij behorende tarieven vindt u hier.

Beheerpakketten (van onderstaande pakketten bestaan diverse varianten):

 •   Grasland met rustperiode
 •   Extensief beweid grasland
 •   Plas-dras
 •   Ruige mest
 •   Hoog waterpeil
 •   Kruidenrijk grasland
 •   Ontwikkeling Kruidenrijk Grasland
 •   Legselbeheer
 •   Zwarte stern
 •   Botanisch waardevol grasland
 •   Botanische weiderand
 •   Natuurvriendelijke oever
 •   Rietzoom
 •   Duurzaam slootbeheer
 •   Hakhoutbeheer
 •   Beheer van bomenrijen
 •   Knip- of scheerheg
 •   Struweelhaag
 •   Half- of hoogstamboomgaard
 •   Hakhoutbosje
 •   Bosje.

Kijk hier voor de gehele brochure beheerpakketten RVV.

Deelnemen aan ANLb

Het overeenkomen van ANLb is maatwerk. Op deze pagina vertellen wij u stap voor stap hoe het werkt.

 1. Contact met het collectief - De mogelijkheden om voor beheervergoeding in aanmerking te komen zijn onder meer afhankelijk van de grootte en ligging van de percelen en landschapselementen. De veldcoördinator of de gebiedsregisseur van RVV weet precies wat waar mogelijk is. Met hen bespreekt u wat uw wensen zijn en wat daarbinnen mogelijk is. Soms kan dat telefonisch, maar vaak is een afspraak op locatie gewenst. Wanneer u besluit mee te doen, wordt u ingeschreven en wordt uw beheer ingetekend in ons digitale systeem. Een voorbeeld van het beheercontract en de voorwaarden vindt u hier.
 2. Perceelsregistratie bij RVO - RVV wil uw percelen in uw RVO-dossier graag in kunnen zien om het beheer goed te kunnen intekenen. Hiervoor is het nodig dat u RVV machtigt. Deze machtiging stelt u in uw dossier bij RVO in. Een handleiding hiervoor vindt u hier.
 3. Bij het intekenen van agrarisch natuurbeheer moet u voor de beheereenheid een gewascode vermelden. Een lijst met de gewascodes die RVO hanteert, kunt u hier downloaden.
 4. Contract met het collectief - Wanneer u met de veldcoördinator of gebiedsregisseur overeenstemming hebt bereikt over het af te sluiten beheer, ontvangt u per e-mail een contract waarin de gemaakte afspraken zijn vastgelegd. Nadat u het contract digitaal hebt ondertekend, is de overeenkomst een feit. U ontvangt bij het contract ook een bijlage met de afgesloten beheerpakketten en een kaart. Hierin is ook de precieze intekening met oppervlaktes en vergoedingen weergegeven. Ook dit document dient digitaal te worden getekend. Wanneer er in de loop van de contractduur iets verandert aan beheer of percelen, ontvangt u een nieuwe bijlage ter ondertekening.
 5. Inzien contracten en betaaloverzichten - BoerenNatuur (de koepelorganisatie van alle collectieven voor agrarisch natuurbeheer) heeft het ICT-systeem zodanig ontwikkeld, dat u uw eigen contracten en betaaloverzichten digitaal kunt inzien en downloaden. Via de applicatie Mijnboerennatuur.nl hebt u een actueel overzicht van uw beheer. Hier vindt u ook de nummers van uw beheereenheden die u nodig hebt om te melden, verwerkte meldingen en documenten m.b.t. uw beheer. Aanmelden voor deze app kan via kantoor@rijnvechtenvenen.nl
 6. Melden van uitgevoerd beheer - Op een aantal pakketten rust een meldplicht. Melden van uitgevoerd beheer doet u binnen zeven dagen via blauwe button ‘Direct naar melden’. Bij vragen kunt u ons mailen: kantoor@rijnvechtenvenen.nl of bellen: 06 2735 2399.
  In het ledendeel logt u in met uw wachtwoord. Bij de eerste keer inloggen kunt u een ‘nieuw’ wachtwoord aanvragen, dat direct per mail wordt gestuurd. Zodra u bent ingelogd, kunt u beheer melden met de blauwe knop ‘direct naar melden’.
 7. Controle op beheer - De beheermeldingen, percelen en landschapselementen staan onder controle van de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) en het collectief. Deze controles vinden steekproefsgewijs plaats, bijvoorbeeld naar aanleiding van een snoeimelding of op basis van bepaalde beheereisen. Mocht de NVWA constateren dat er iets niet in orde is, dan worden wij hiervan als collectief op de hoogte gebracht. In geval van (door ons of door de NVWA) geconstateerde tekortkomingen of overtredingen nemen wij contact met u op. Het niet naleven van de overeengekomen beheervoorschriften kan gevolgen hebben voor de uitbetaling van uw beheervergoeding. Meer over controle door de schouwcommissie leest u in het controle- en sanctieprotocol.
 8. Gebiedsregisseur - Wanneer u een contract hebt afgesloten met RVV, krijgt u een eigen gebiedsregisseur toegewezen, uw vaste contactpersoon. Met uw gebiedsregisseur bespreekt u het beheer; zij of hij kan u verder adviseren.
  Met uw deelname aan het ANLb wordt u automatisch lid van het collectief. U betaalt daarvoor geen contributie.

Beheeradviezen

Hier vindt u specifiek voor diverse soorten extra tips en adviezen om het beheer zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.

Relatie ANLb-GLB-ecoregeling

Wat is de relatie tussen ANLb en eco-regeling in het nieuwe GLB?

Sommige activiteiten in de eco-regeling lijken op ANLb-pakketten.
Wanneer u in de eco-regeling een activiteit uitvoert die vergelijkbaar is met een ANLB-pakket, en daarvoor een eco-vergoeding ontvangt, dan kunt u deze niet nogmaals in het ANLb vergoed krijgen. Er zijn ook ANLb-pakketten die wèl gestapeld kunnen worden, met behoud van waarde in de eco-regeling en een volledige ANLb-vergoeding. In andere gevallen krijgt u wel de bijbehorende punten, maar niet de waarde. Met de simulatietool kunt u puzzelen welke opties voor u het meest aantrekkelijk zijn.

In deze tabel vindt u een concept overzicht van activiteiten die wel, niet of deels gestapeld kunnen worden.

Bijvoorbeeld (onder voorbehoud):

 • Langjarig grasland: behoud via de eco-regeling, extra beheer via ANLb-pakket rustperiode (beheerpakketten die beginnen met ‘1’).
 • Botanisch waardevolle weiderand (pakket 13c): u sluit een beheerpakket af waarbij u de rand minimaal tot de tweede snede laat staan of u sluit een beheerpakket af voor een bredere strook dan de verplichte (over het algemeen) 1 meter.
 • Grasland met kruiden via de eco-regeling in combinatie met het ANLb-pakket rustperiode.
 • Houtige elementen: u houdt ze in stand via de eco-regeling en voert het beheer uit via het ANLb.

Tijdpad

Elk jaar hebt u de keuze om wel of niet mee te doen aan de eco-regeling. In december van het voorafgaande jaar geeft u aan of u denkt mee te doen en met welk bouwplan. In december van het jaar zelf maakt u uw keuze definitief en geeft u door welke eco-activiteiten u hebt uitgevoerd. Het ANLb-contract geldt voor zes jaar. Mocht u tijdens de contractperiode toch over willen stappen van ANLb naar een eco-regeling, dan bent u verplicht dat te melden bij het collectief, want een mogelijke dubbele betaling is niet toegestaan.

 

 

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Nieuwsberichten

Openstelling subsidie agroforestry

De provincie Utrecht heeft subsidie voor agroforestry opengesteld. Met deze subsidie…

22 juli 2024 lees verder

RVV in Groene Hart Visie

In twee artikelen in het tijdschrift Groene Hart Visie is…

22 juli 2024 lees verder

Boeren Demodag

Op 28 augustus 2024 organiseert Wij.Land de Boeren Demodag. Voor meer informatie en aanmelding. …

4 juli 2024 lees verder

Motivatie van agrariƫrs om te werken aan biodiversiteitsherstel

Voor haar onderzoek voor de studie Geografie,…

27 juni 2024 lees verder

Resultaten weidevogelbeheer 2024

Op enkele laat broedende weidevogelparen met kuikens na, loopt het weidevogelseizoen voor…

17 juni 2024 lees verder