logo Rijn Vecht en Venen

Projecten

Naast het ‘gewone’ ANLb zet het RVV zich in voor het initiëren van projecten met doel om bedrijfsresultaten, biodiversiteit en waterkwaliteit op een positieve manier te beïnvloeden voor en door onze leden. Hieronder volgt een lijst van projecten, waar het RVV aan meedoet. Voor meer informatie kunt u terecht bij kantoor@rijnvechtenvenen.nl. Of direct bij de contact persoon van het project. Naast algemene introductie is een korte beschrijving van elk project te vinden via de links op deze pagina.

 1. Polderkennis op Peil
 2. Monitoring Watermaatregelen (S)ken je sloot
 3. Kringlooplandbouw
 4. Landschapsherstel in Stichtse Vecht
 5. Subsidieregeling investeringen waterkwaliteit
 6. Onderwaterdrainage

Polderkennis op Peil

In Polderkennis op Peil pakken regionale groepen water gerelateerde problemen op. De aanpak is doelgericht. Deze zogenaamde Poldernetwerken kijken zowel naar de polder als naar het eigen bedrijf.
Het project is een initiatief van de waterschappen HDSR, AGV, de collectieven Rijn, Vecht en Venen en Lopikerwaard en PPP-Agro Advies. Wij hebben subsidie ontvangen van de EU en de Provincie Utrecht en de beide waterschappen.

Voor wie?
De poldernetwerken zijn in de Lopikerwaard (3) en in het gebied van Rijn, Vecht en Venen (7), rond Kamerik, Zegveld, Woerden, bij Baambrugge, de Waardassackerpolder en rond het Amsterdam-Rijnkanaal. Met elkaar gaan we per polder eventuele problemen in het watersysteem oplossen. Daarnaast werken we aan de waterkwaliteit en de verbetering van de benutting van nutriënten in vee, voer, mest en bodem.
Naast de netwerkbijeenkomsten zijn er ook themabijeenkomsten en vakdagen. Daar worden alle geïnteresseerde veehouders in de regio voor uitgenodigd.

Waar gaan we het over hebben?
De deelnemers leveren zelf de onderwerpen aan. Is er een probleem in het watersysteem? Of is er speciale interesse in biodiversiteit of kringlooplandbouw? De groepen gaan met de ingebrachte vragen aan de slag. Welke kansen en oplossingen zijn denkbaar? We maken handig gebruik van de aanwezige kennis in de groep of de betrokken organisaties in het project. Ontbrekende kennis zal worden ingehuurd. Naast polder specifieke problemen als kwel, waterinlaat, wateroverlast en waterberging, zijn er brede thema’s zoals kringlooplandbouw, waterkwaliteit, erfafspoeling, duurzaam bodembeheer, bodemdaling, ammoniakreductie, biodiversiteit, sloot(kant)beheer, randenbeheer. 
Het project duurt drie jaar; tot medio 2020. 

Dit project wordt gefinancierd door HDSR en AGV, de Provincie Utrecht en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkelig: Europa investeert in zijn platteland. 

Monitoring Watermaatregelen (S)ken je sloot

Waternet en RVV willen graag weten welke effecten de watermaatregelen hebben op het leven in de sloot. Daarvoor heeft Waternet het project ‘(S)ken je sloot’ opgezet. Rijn, Vecht en Venen werkt graag mee aan dit project.

Meedoen aan het project ‘(S)Ken je sloot’ betekent dat deelnemers zelf een deel van hun sloten onderzoeken op de hoeveelheid en soorten planten, de diepte en breedte van de sloot en het doorzicht van het water. 

HDSR heeft een leuke app waarmee diverse waterplantensoorten zijn te herkennen. Download in de app-store of Play store de app: HDSR plant. 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Kringlooplandbouw

Rijn, Vecht en Venen is bezig met met WaterLandenDijken, Waternet, HDSR, NMI en PPP-Agro Advies een pakket Kringlooplandbouw te ontwikkelen. Het pakket toetsen we in de praktijk op draagvlak, uitvoerbaarheid, controleerbaarheid en effectiviteit. Het doel is de nutrientenverliezen op bedrijfsniveau naar beneden te brengen. 

In het nieuwe stelsel Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLB) zijn al verschillende waterpakketten ontwikkeld waarmee verliezen van nutriënten naar het water worden beperkt. ANLB-maatregelen zijn echter per perceel en niet per bedrijf. Wij willen graag op bedrijfsniveau aan de slag met vermindering van nutriëntenverliezen. Daarvoor hebben wij samen met enkele boeren een Kringlooppakket ontwikkeld.

Het pakket is voor een deel zelf samen te stellen en bestaat uit een combinatie aan maatregelen die op bedrijfsniveau worden uitgevoerd en die zijn gericht op een betere benutting van toegediende meststoffen en verlagen dan wel vermijden van verliezen. Vaak gaat dat samen met een beter bedrijfsresultaat. Hiermee kan de veehouder maatwerk toepassen op zijn bedrijf. De keuze zal afhankelijk zijn van de bedrijfssituatie.

Vanaf 2021 hopen wij dit pakket te kunnen implementeren in het ANLB.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Landschapsherstel in Stichtse Vecht

Rijn Vecht en Venen, provincie Utrecht, gemeente Stichtse Vecht en Landschap Erfgoed Utrecht hebben de handen ineengeslagen om het landschap te herstellen.

Kleine landschapselementen zijn van belang voor de kwaliteit en beleving van het landschap en biodiversiteit. Vele kleine landschapselementen, bijvoorbeeld knotbomen, houtsingels en geriefhoutbosjes zijn de laatste vijftig jaar verdwenen of worden slecht onderhouden.

Met een pilot willen we komende jaren met grondgebruikers uit het buitengebied van Stichtse Vecht aan de slag gaan om landschapselementen te herstellen en/of aan te leggen. Door het versterken van het landschap ontstaan er mogelijkheden voor diverse diersoorten om te overwinteren, voedsel te zoeken of te broeden.

Heeft u interesse, wilt u landschapselementen herstellen en/of aanleggen? Neem dan contact met ons op.

Subsidieregeling investeringen waterkwaliteit 

Samen met Waternet, HDSR en de Provincie Utrecht is een subsidieregeling ontwikkeld voor investeringen in aan bovenwettelijke maatregelen die een positief effect hebben op de kwaliteit van water en bodem en/of het tempo van de veenbodemdaling afremmen.

Het gaat om de volgende investeringen:

 • beslis ondersteunende systemen;
 • zuiveringssystemen drainagewater;
 • maatregelen tegengaan erfafspoeling, obv erfscan;
 • drinkbakken en afrastering om vertrappen slootkanten te voorkomen;
 • aanleg NVO's / waterbergingsoever;
 • greppels dichten;
 • investeringen in precisiebemesting;
 • investeringen voor spuitapparatuur of - technieken die verder gaan dan wettelijk verplicht;
 • investeringen in vaste rijpaden op het perceel;
 • bodemscan, bodemvochtmeter.

Daarnaast zijn er in HDSR-gebied nog bodemdaling remmende investeringen gesubsidieerd:

 • infiltratietechnieken (OWD), bij voorkeur in onderbemalingsgebeiden en natte delen van de polder;
 • veenweidesloot, natte teelten.

RVV heeft een 'watermakelaar' aangesteld, in de persoon van Jan Oudshoorn, die u hierbij kan adviseren. 

Onderwaterdrainage

Rijn, Vecht en Venen gaat samen met collectief Rijn, Gouwe & Wiericke en HDSR een grootscheeps project beginnen om de bodemdaling af te remmen, door 2.500 hectare onderwaterdrainage aan te leggen.

Wij werken momenteel aan een aanvraag voor subsidie van zo'n 19 miljoen euro. Dat omvat ook onderzoek naar broeikasgassen en maatregelen als natte teelten. Het gaat om geld dat via het ministerie van LNV beschikbaar komt voor maatregelen voor CO2-reductie (klimaatdoelen). We hopen dat we najaar 2018 al aan de slag kunnen.

De bodemdaling willen we aanpakken op polderniveau. Het streven is naar minimaal 65 procent deelname per peilvak. Het is van belang dat in de deelnemende polders voldoende draagvlak is. De ondernemers krijgen een belangrijke stem in de inrichting. Er wordt een eigen bijdrage van 25 procent aan de fysieke investering gevraagd.

Heeft u interesse, of heeft u vragen? Meld u dan aan op kantoor@rijnvechtenvenen.nl.

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Nieuws uit de regio

RVV Jaarverslag 2018

Het jaarverslag van 2018 is gereed. Op de ALV van 31 oktober…

23 oktober 2019 lees verder

Succesvolle vakdag: benut je land

Op de dag dat Den Haag groen zag van de…

21 oktober 2019 lees verder

Succesvolle slootsurvival en demodag agrarisch waterbeheer

Op woensdag 18 september heeft er een interessante excursie…

27 september 2019 lees verder

Nieuws in de media

Weidevogel interview met René door provincie Utrecht

Nadat het positieve nieuws over het stabiel zijn…

4 november 2019 lees verder

nieuws van de weidevogelman

De 'weidevogel man' van hogeschool van hall larenstein geeft regelmatig nieuwsberichten…

2 november 2019 lees verder

Vogelbescherming:Vossenrasters in de praktijk: Eem- en Amstelland

Op 26 september beschreef Jeanet van Zoelen een…

21 oktober 2019 lees verder