logo Rijn Vecht en Venen

Projecten

Naast het ANLb zet RVV zich in voor het initiëren van projecten met doel om bedrijfsresultaten, biodiversiteit, klimaat, bodem- en waterkwaliteit op een positieve manier te beïnvloeden voor en door onze leden. Hieronder volgt een lijst van projecten die RVV uitvoert. Voor meer informatie kunt u terecht bij kantoor@rijnvechtenvenen.nl. Of direct bij de contact persoon van het project. Hieronder staat de algemene introductie per project. Via de 'lees meer' knop is een korte beschrijving van elk project te vinden evenals de naam van de projectleider vanuit RVV.

 1. Stimuleringsregeling Regionaal Partnerschap voor Water en Bodem
  • Samen met HDSR, AGV, de Provincie Utrecht en LTO is een subsidieregeling ontwikkeld voor investeringen in bovenwettelijke maatregelen die een positief effect hebben op de kwaliteit van water en bodem en/of het tempo van de veenbodemdaling afremmen. De regeling is verschillend per waterschap. Jan Oudshoorn fungeert namens RVV als watermakelaar die de boeren adviseert over de regeling en helpt bij de subsidieaanvraag. Lees meer...
 2. Erfzwaluwen
  • RVV heeft sinds 2018 een project ‘erfzwaluwen’. Het gaat om boeren- en huiszwaluwen die zich nestelen in of aan de bedrijfsgebouwen. Deelnemers krijgen advies en richtlijnen hoe zij hun bedrijf zwaluwvriendelijker kunnen maken en geven tellingen door van bewoonde nesten. Lees meer...
 3. (S)ken je sloot, Waternet/AGV
  • Waternet/AGV wil graag weten welke effecten de watermaatregelen zoals baggerspuiten en ecologisch slootschonen hebben op het leven in de sloot en op de waterkwaliteit. Waternet heeft samen met drie collectieven het project ‘(S)ken je sloot’ opgezet. Lees meer...
 4. Landschapsherstel in Stichtse Vecht
  • Kleine landschapselementen zijn van belang voor de kwaliteit en beleving van het landschap en biodiversiteit. Vele kleine landschapselementen, bijvoorbeeld knotbomen, houtsingels en geriefhoutbosjes zijn de laatste vijftig jaar verdwenen of worden slecht onderhouden. De Provincie Utrecht heeft budget beschikbaar gesteld om het landschap te herstellen. In ons werkgebied is loopt hiervoor een project in de gemeente Stichtse Vecht. Er zijn gesprekken gaande met Woerden. Lees meer...
 5. Polderkennis op Peil
  • In Polderkennis op Peil pakken regionale studiegroepen water gerelateerde problemen aan. De Deze zogenaamde Poldernetwerken kijken zowel naar de polder als naar het eigen bedrijf. De regionale aanpak blijkt te werken, getuige diverse polderprocessen die gestart zijn om lokale problemen aan te pakken. Het project is een initiatief van de waterschappen HDSR, AGV, de collectieven Rijn, Vecht en Venen en Lopikerwaard en PPP-Agro Advies. Wij hebben hiervoor subsidie ontvangen van de EU, de Provincie Utrecht en de beide waterschappen. Lees meer...
 6. Klimaat Slim Boeren op Veen
  • In het programma Klimaat Slim Boeren op Been willen diverse agrarische collectieven, waaronder RVV, en waterschappen op de veengrond in het Groene Hart samen en polder voor polder aan de slag met bodemdalingremmende maatregelen en biodiversiteit. Door met elkaar te ontdekken hoe we bedrijfsvoering, bodemkwaliteit, waterbeheer en biodiversiteit steeds beter op elkaar kunnen afstemmen, werken we aan veenweiden waar het ook in de toekomst mooi wonen en werken is! Lees meer...
 7. GLB-pilot: Vergroening van waterrijke veenweidegebieden
  • In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot is in mei 2021 afgerond met een prestatiegericht maatregelenmenu met puntensysteem stimuleert veehouders in veenweidegebieden om verdergaande maatregelen te nemen voor bodem, water en klimaat. Het vormt daarmee een kansrijke invulling van de zogeheten ecoregeling, een nieuw onderdeel van het Europese landbouwbeleid (GLB) dat in 2023 van kracht wordt. Zo kan het GLB bijdragen aan de opgaven waarvoor de veenweidegebieden nu staan. Lees meer...
 8. Waterinfiltratiesysteem de Tol
  • Met de collectieve aanleg van 230 ha waterinfiltratiesysteem en het treffen van biodiversiteitsmaatregelen in de polders Kortrijk en Portengen willen we dat het bodem-, water- en ecologisch systeem van deze twee polders ten minste 20 jaar geschikt blijft voor de landbouw en de bodem minder daalt en minder CO2 uitstoot. Hiermee creëren de boeren toekomstperspectief voor hun bedrijf en voor het gewaardeerde cultuurlandschap. Lees meer...
 9. Slimmenwetering Zegveld
  • De Slimmenwetering is een brede hoofdwatergang in Zegveld, die te kampen heeft met een grote mate van afkalving en weinig begroeiing lans de kant. RVV gaat samen met HDSR en de boeren de oevers op een duurzame wijze herstellen, verdere afkalving tegen gaan en de plantengroei versterken met de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Lees meer...
 10. Uit de Kwel
  • Diverse bedrijven met land langs het Amsterdam Rijnkanaal hebben erge last van kwel. RVV onderzoekt samen met PPP Agro Advies en 13 boeren met welke methode en materiaal de kwelplekken het best verholpen kunnen worden. Lees meer...
 11. Duurzame Landbouw met Natuur
  • Het Trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur is een uitwerking van het Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur in Utrecht dat in november 2017 is aangeboden aan gedeputeerde van de provincie Utrecht. De initiatiefnemers hebben vijf prioriteiten vastgesteld en uitgewerkt tot projectvoorstellen. Lees meer...
 12. Bloeiende Boerensloot, HDSR
  • Natuurlijke, mooie en levendige sloten dragen bij aan de kwaliteit en leefbaarheid van het platteland. Een ecologisch beheer, onderhoud en inrichting van de sloot verhoogt de biodiversiteit in de sloot en slootkanten. HDSR nodigt onze leden uit om mee te doen met het project de Bloeiende Boerensloot. Lees meer...
 13. Particulier Natuurbeheer
  • In het werkgebied van RVV is een aantal beheerders van particulier natuurbeheer met een oppervlakte kleiner dan 75 ha. RVV treedt op als collectieve aanvrager van de subsidie voor deze deelnemers en tevens het papierwerk. RVV bundelt de krachten, heeft korte lijnen met de deelnemers en ervaring in het regelwerk rond de subsidie voor agrarisch natuurbeheer. Lees meer...
 14. Biodiversiteit op het erf
  • De collectieven zijn vooral gericht op ANLb; natuur- en landschapsbeheer op Agrarische gronden. Rijn, Vecht en Venen vindt echter dat erf en agrarische gronden onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, en elkaar kunnen versterken. RVV kan u helpen om een inventarisatie te maken van de biodiversiteit op uw erf en advies geven waar mogelijk verbeterpunten zijn. Lees meer...

 

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Nieuws uit de regio

Workshop Veenweidegebieden en Biobased bouwmaterialen

In deze online workshop gaat het om de productie van…

21 mei 2023 lees verder

Betrek ondernemers en inwoners bij je bedrijf

Bij de excursie 'Betrek ondernemers en inwoners bij…

21 mei 2023 lees verder

Groepsbijeenkomst – Kruidenrijk Grasland

Voor het leertraject Kruidenrijk Grasland is er weer een nieuwe groepsbijeenkomst…

21 mei 2023 lees verder

Nieuws in de media

Bufferstroken

Vanaf dit jaar zijn bufferstroken verplicht op grond langs wateren. Hoe breed moet deze…

23 maart 2023 lees verder

online BoerenNatuur Kennis uur: Elke donderdag van 15:00–16:00

Donderdag 9 februari start het online BoerenNatuur…

16 maart 2023 lees verder

Verkiezingsdebatten op 7 en 9 maart

Op woensdag 15 maart zijn de verkiezingen voor de…

1 maart 2023 lees verder