logo Rijn Vecht en Venen

Projecten

Naast het ANLb zet RVV zich in voor het initiëren van projecten met doel om bedrijfsresultaten, biodiversiteit, klimaat, bodem- en waterkwaliteit op een positieve manier te beïnvloeden voor en door onze leden. Hieronder volgt een lijst van projecten die RVV uitvoert. Voor meer informatie kunt u terecht bij kantoor@rijnvechtenvenen.nl. Of direct bij de contact persoon van het project. Naast algemene introductie is een korte beschrijving van elk project te vinden via de links op deze pagina net als de naam van de projectleider.

 1. Stimuleringsregeling Regionaal Partnerschap voor Water en Bodem
  • Samen met HDSR, AGV, de Provincie Utrecht en LTO is een subsidieregeling ontwikkeld voor investeringen in bovenwettelijke maatregelen die een positief effect hebben op de kwaliteit van water en bodem en/of het tempo van de veenbodemdaling afremmen. De regeling is verschillend per waterschap. Jan Oudshoorn fungeert namens RVV als watermakelaar die de boeren adviseert over de regeling en helpt bij de subsidieaanvraag. Lees meer...
 2. Erfzwaluwen
  • RVV heeft sinds 2018 een project ‘erfzwaluwen’. Het gaat om boeren- en huiszwaluwen die zich nestelen in of aan de bedrijfsgebouwen. Deelnemers krijgen advies en richtlijnen hoe zij hun bedrijf zwaluwvriendelijker kunnen maken en geven tellingen door van bewoonde nesten. Lees meer...
 3. (S)ken je sloot
  • Waternet/AGV wil graag weten welke effecten de watermaatregelen zoals baggerspuiten en ecologisch slootschonen hebben op het leven in de sloot en op de waterkwaliteit. Waternet heeft samen met drie collectieven het project ‘(S)ken je sloot’ opgezet. Lees meer...
 4. Landschapsherstel in Stichtse Vecht en Woerden
  • Kleine landschapselementen zijn van belang voor de kwaliteit en beleving van het landschap en biodiversiteit. Vele kleine landschapselementen, bijvoorbeeld knotbomen, houtsingels en geriefhoutbosjes zijn de laatste vijftig jaar verdwenen of worden slecht onderhouden. De Provincie Utrecht heeft budget beschikbaar gesteld om het landschap te herstellen. In ons werkgebied is loopt hiervoor een project in de gemeente Stichtse Vecht. Er zijn gesprekken gaande met Woerden. Lees meer...
 5. Polderkennis op Peil
  • In Polderkennis op Peil pakken regionale studiegroepen water gerelateerde problemen aan. De Deze zogenaamde Poldernetwerken kijken zowel naar de polder als naar het eigen bedrijf. De regionale aanpak blijkt te werken, getuige diverse polderprocessen die gestart zijn om lokale problemen aan te pakken. Het project is een initiatief van de waterschappen HDSR, AGV, de collectieven Rijn, Vecht en Venen en Lopikerwaard en PPP-Agro Advies. Wij hebben hiervoor subsidie ontvangen van de EU, de Provincie Utrecht en de beide waterschappen. Lees meer...
 6. Klimaat Slim Boeren op Veen
  • In het programma Klimaat Slim Boeren op Been willen diverse agrarische collectieven, waaronder RVV, en waterschappen op de veengrond in het Groene Hart samen en polder voor polder aan de slag met bodemdalingremmende maatregelen en biodiversiteit. Door met elkaar te ontdekken hoe we bedrijfsvoering, bodemkwaliteit, waterbeheer en biodiversiteit steeds beter op elkaar kunnen afstemmen, werken we aan veenweiden waar het ook in de toekomst mooi wonen en werken is! Lees meer...
 7. GLB-pilot: Vergroening van waterrijke veenweidegebieden
  • In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat in 2022 (of waarschijnlijk later) van kracht wordt. Daarin zullen de betalingen sterker dan nu worden gekoppeld aan groene tegenprestaties. Lees meer...
 8. Waterinfiltratiesysteem de Tol
  • Met de collectieve aanleg van 230 ha waterinfiltratiesysteem en het treffen van biodiversiteitsmaatregelen in de polders Kortrijk en Portengen willen we dat het bodem-, water- en ecologisch systeem van deze twee polders ten minste 20 jaar geschikt blijft voor de landbouw en de bodem minder daalt en minder CO2 uitstoot. Hiermee creëren de boeren toekomstperspectief voor hun bedrijf en voor het gewaardeerde cultuurlandschap. Lees meer...
 9. Slimmenwetering Zegveld
  • De Slimmenwetering is een brede hoofdwatergang in Zegveld, die te kampen heeft met een grote mate van afkalving en weinig begroeiing lans de kant. RVV gaat samen met HDSR en de boeren de oevers op een duurzame wijze herstellen, verdere afkalving tegen gaan en de plantengroei versterken met de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Lees meer...
 10. Uit de Kwel
  • Diverse bedrijven met land langs het Amsterdam Rijnkanaal hebben erge last van kwel. RVV onderzoekt samen met PPP Agro Advies en 13 boeren met welke methode en materiaal de kwelplekken het best verholpen kunnen worden. Lees meer...
 11. Duurzame Landbouw met Natuur
  • Het Trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur is een uitwerking van het Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur in Utrecht dat in november 2017 is aangeboden aan gedeputeerde van de provincie Utrecht. De initiatiefnemers hebben vijf prioriteiten vastgesteld en uitgewerkt tot projectvoorstellen. Lees meer...

 

Stimuleringsregeling Regionaal Partnerschap voor Water en Bodem

Samen met HDSR, AGV, de Provincie Utrecht en LTO is een subsidieregeling ontwikkeld voor investeringen in bovenwettelijke maatregelen die een positief effect hebben op de kwaliteit van water en bodem en/of het tempo van de veenbodemdaling afremmen. De regeling is verschillend per waterschap.

a. Regeling AGV: Boeren kunnen subsidie krijgen voor eenmalige investeringen gericht op onder andere een schoner erf en precisiebemesting, zodat minder uitspoeling van meststoffen naar het water plaatsvindt. Of voor een drinkbak in het land om te voorkomen dat vee de kanten uittrapt. Maar bijvoorbeeld ook voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Meer informatie via deze link.

b. Regeling HDSR: U kunt subsidie krijgen voor activiteiten die een positief effect hebben op de waterkwaliteit en de bodem. Voorbeelden zijn maatregelen om erfafspoeling te voorkomen, precisiebemesting en aanleg natuurvriendelijke oevers. Ook activiteiten die het tempo van de veenbodemdaling remmen, komen in aanmerking voor subsidie. Het gaat dan bij voorkeur om maatregelen in onderbemalingsgebieden en natte delen van polders. Meer informatie via deze link. Download hier de folder van HDSR.

Meer informatie? Stuur een e-mail naar: Jan Oudshoorn

Erfzwaluwen

RVV is sinds 2018 gestart met het project 'erfzwaluwen'. Het gaat om boeren- en huiszwaluwen die zich nestelen in of aan agrarische bedrijfsgebouwen. Hier vindt u richtlijnen over hoe je het beste voor de zwaluw kan zorgen en hoe je mee kan doen met de tellingen van bewoonde nesten. Resultaten van vorige jaren zijn te vinden via deze link.

  

Sinds dit jaar (2020) is er een vergoeding beschikbaar als deelnemers een modderpoel aanleggen. Modder van klei of leem is noodzakelijk om hun nest van te bouwen en voor het onderhoud van hun nest tijdens de broedperiode. Hieronder staan de richtlijnen voor modderpoel: 

 • Op één open plek: vijanden (kat!) moeten zichtbaar zijn
 • Oppervlakte minimaal 1 a 2 vierkante meter
 • Diepte ongeveer 5 a 10 cm
 • Minimaal één schuine kant
 • Modder moet (veel) klei/leem bevatten
 • Altijd vochtig houden
 • Liefst binnen 200 meter van broedplaats
 • Eventueel een slootkant schuin afsteken en vochtig houden

Meer informatie? Stuur een e-mail naar: Carolien Kooiman

(S)ken je sloot

Waternet/AGV wil graag weten welke effecten de watermaatregelen zoals baggerspuiten en ecologisch slootschonen hebben op het leven in de sloot en op de waterkwaliteit. Ook voor de boeren is het leuk en leerzaam om te weten welke planten langs en in de sloten voorkomen en hoe de waterkwaliteit is. Daarvoor heeft Waternet samen met drie collectieven waaronder RVV het project ‘(S)ken je sloot’ opgezet. Rijn, Vecht en Venen werkt graag mee aan dit project. Meedoen aan het project ‘(S)ken je sloot’ betekent dat deelnemers zelf een deel van hun sloten onderzoeken op de hoeveelheid en soorten planten in en langs de sloot, de helderheid en baggerdiepte van de sloot. Na aanmelden krijgt u een presentatiemap met een handleiding en een samenvatting van de resultaten van 2017-2019. Ook ontvangt u een handige hark om uw onderzoek uit te voeren en een waterplanten-zoekkaart om de planten te determineren.

Elk jaar worden er ook nieuwsbrieven uitgegeven met de resultaten van het project.

Hieronder vindt u instructiefilmpjes over (S)ken je sloot:

1. Hoe werkt (s)ken je sloot?
2. Kiezen van een traject
3. Meten: kleur, geur, breedte, diepte en slibdikte
4. Schatten van de vegetatielagen
5. Planten herkennen
6. Installatie app
7. Functies app slotenmonitoring

Hier kunt u de digitale handleiding van (S)ken je sloot vinden.

HDSR heeft een leuke app waarmee diverse waterplantensoorten zijn te herkennen. Download in de app-store of Play store de app: HDSR plant.

Meer informatie? Stuur een e-mail naar: Carolien Kooiman

Landschapsherstel in Stichtse Vecht en Woerden

Rijn Vecht en Venen, provincie Utrecht, gemeente Stichtse Vecht en Landschap Erfgoed Utrecht hebben de handen ineengeslagen om landschapselementen te herstellen. Kleine landschapselementen (KLEs) zijn van belang voor de kwaliteit en beleving van het landschap en biodiversiteit. Vele kleine landschapselementen, bijvoorbeeld knotbomen, houtsingels en geriefhoutbosjes zijn de laatste vijftig jaar verdwenen of worden slecht onderhouden. Met dit project willen we komende jaren met grondgebruikers uit het buitengebied van Stichtse Vecht aan de slag gaan om landschapselementen te herstellen en/of aan te leggen. Door het versterken van het landschap ontstaan er mogelijkheden voor diverse diersoorten om te overwinteren, voedsel te zoeken of te broeden. Wat van de grondgebruiker wordt verwacht is dat hij grond beschikbaar stelt en het beheer uitvoert. Voor het beheer kan hij via een beheerovereenkomst een vergoeding ontvangen. De aanleg of het herstel van de KLE wordt vergoed uit het project.

Heeft u interesse, wilt u landschapselementen herstellen en/of aanleggen? Neem dan contact met ons op. Een verslag van het herstel van een historische houtwal in Breukelen is te zien in dit filmpje.

Meer informatie? Stuur een e-mail naar: Wenche Asyee

Polderkennis op Peil

In Polderkennis op Peil pakken regionale studiegroepen water gerelateerde problemen aan. Deze zogenaamde Poldernetwerken kijken zowel naar de polder als naar het eigen bedrijf. Diverse polderprocessen zijn gestart en de regionale aanpak blijkt te werken. In diverse polders zijn watersysteemopgaven of andere waterproblemen opgepakt. Een van de belangrijke uitkomsten van de pilot is dat de lokale aanpak werkt om energie die in de polder zit te benutten voor de gezamenlijke aanpak van problemen.

Zo zijn diverse gebiedsprocessen gestart, zoals het gezamenlijk aanleggen van onderwaterdrainage, het in loonwerk uitvoeren van baggerwerk van een hoofdwatergang, een gezamenlijke bestemming te zoeken voor vrijkomende grond waarbij de toekomstbestendigheid van de bedrijven voorop staat, aanpakken van kwel enz.

Naast deze onderwerpen is er ruim aandacht voor de Kringloopwijzer, voeding, bemesting en erfafspoeling, middels studieclubbijeenkomsten, vakdagen, excursies en demonstraties. Voor ieder deelnemend bedrijf wordt er een individueel bedrijfsplan opgesteld met maatregelen ter verbetering van de water- en bodemkwaliteit.

Het project duurt tot medio 2020. Dit project wordt gefinancierd door HDSR en AGV, de Provincie Utrecht en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: “Europa investeert in zijn platteland."

Meer informatie? Stuur een e-mail naar: José van Miltenburg

 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Klimaat Slim Boeren op Veen

Samen met HDSR en collectief Rijn Gouwe & Wiericke is RVV een project gestart om samen met grondbezitters in de veenweide, collectief de bodemdaling af te remmen, de CO2-emissie te reduceren en de biodiversiteit en waterkwaliteit te verbeteren. Dat doen zij bijvoorbeeld door waterinfiltratiesystemen (WIS) aan te leggen en tevens mee te werken met onderzoek naar de effecten op klimaat en biodiversiteit van de verschillende maatregelen.

De bodemdaling willen we aanpakken op polderniveau. Het streven is naar minimaal 65 procent deelname per peilvak. Het is van belang dat in de deelnemende polders voldoende draagvlak is. De ondernemers krijgen een belangrijke stem in de inrichting. Er wordt aan de deelnemers een eigen bijdrage aan de fysieke investering gevraagd, die weer wordt ingezet in maatregelen voor biodiversiteit of waterkwaliteit.  In het kader van dit project heeft RVV al voor 230 ha subsidie verkregen voor de polders Kortrijk en Portengen in de gemeente Stichtse Vecht, zie De Tol. Andere polders volgen. Om ook andere initiatieven te ondersteunen is een draaiboek opgesteld hoe wij deze aanvraag hebben gedaan. Dit draaiboek is te vinden zijn op de website van Klimaat Slim Boeren op Veen.

RTV Utrecht heeft in juli 2019 opnames gemaakt in onze regio, het filmpje is te zien via deze link.

Meer informatie? Stuur een e-mail naar: José van Miltenburg

GLB-pilot: Vergroening van waterrijke veenweidegebieden

Deze tweejarige pilot levert de bouwstenen voor het nieuwe gemeenschappelijke landbouw beleid (GLB) dat in 2022 (of waarschijnlijk later) van kracht wordt. In de pilot wordt onderzocht wat effectieve maatregelenmenu’s zijn voor vergroening in veenweidegebieden, hoe deze het beste in de diverse onderdelen van het GLB kunnen worden opgenomen en welke rol collectieven hierbij kunnen spelen. In de pilot werken drie veenweidecollectieven samen: Water, Land & Dijken, Noord-Holland Zuid en Rijn Vecht & Venen.

Waarom is er een pilotproject?

Er zijn al veel initiatieven om de veehouderij in veenweidegebieden te verduurzamen. De overheid bevordert die actief, bijvoorbeeld door regelingen voor agrarisch natuurbeheer, bodem, water en natuur-inclusieve landbouw. Het recente Klimaatakkoord bevat voor de veenweidegebieden verdergaande maatregelen op het gebied van bodem en water. Ook het GLB zet sinds enkele jaren in op vergroening, bijvoorbeeld door – primair uit een oogpunt van klimaat – eisen te stellen aan het aandeel blijvend grasland. Die maatregel is in zijn huidige vorm echter weinig effectief. Ook de afstemming met de talrijke duurzaamheidsinitiatieven in de keten kan worden verbeterd. Nu Nederland in het nieuwe GLB mogelijkheden krijgt voor ‘maatwerk in vergroening’, willen we met het pilotproject werkbare vergroeningsmenu’s aanreiken voor de veenweiden.

Meer informatie is te vinden op de website van Water, Land en Dijken en in deze flyer. In augustus 2020 is er een uitgebreide video over de pilot Waterrijke Veengebieden gepubliceerd. Meer informatie en een film over bodemopbouw is te vinden op de bodemboeren website.

Meer informatie? Stuur een e-mail naar: José van Miltenburg

Waterinfiltratiesysteem de Tol

Op in totaal 230 hectare leggen tien boeren gezamenlijk een waterinfiltratiesysteem aan (WIS) voorheen onderwaterdrainage (OWD). In een aantal percelen worden innovatieve biodrains aangelegd. De subsidie hiervoor is door RVV aangevraagd. Dit project wordt gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. Hiermee creëren de boeren toekomstperspectief voor hun bedrijf en voor het gewaardeerde cultuurlandschap.

RVV is een polderproces gestart om draagvlak te polsen en overeenstemming te krijgen over de aanpak. In de uitvoering van dit project werken RVV, de boeren en HDSR intensief samen. Er worden kennis en ervaringen uitgewisseld en gezamenlijk overdacht en afgestemd om de uitvoering zo goed mogelijk te laten verlopen en af te stemmen op peilaanpassingen in het watergebiedsplan. Heerschap drainage is op 18 mei 2020 begonnen met de aanleg van WIS. Het project wordt uiterlijk in de zomer van 2022 afgerond.

Wilt u weten hoe de aanleg van de drains werkt? José van Miltenburg heeft een filmpje gemaakt waarin dit duidelijk wordt.

Meer informatie? Stuur een e-mail naar: Wenche Asyee

 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Slimmenwetering Zegveld

De doelstelling van het project is het realiseren van een toekomstbestendige Slimmenwetering. Een van de problemen is de ernstige mate van oeverafkalving en weinig begroeiing langs de kant. We willen de oevers herstellen door ze duurzaam te verstevigen, verdere afkalving tegen te gaan en begroeiing te bevorderen, en met een flauw talud te laten aflopen naar het waterniveau. Hierdoor ontstaat een bloemrijke strook natuurvriendelijke oevers langs de wetering, die positief bijdraagt aan de ecologie, de waterkwaliteit en ruimte biedt voor waterberging. Hiermee onstaat een win-win situatie voor meerdere belangen.

We willen in dit project beginnen om de meest urgente oevers te herstellen en om te werken naar natuurvriendelijke oevers. Te beginnen met ca 2500 meter. Dit project wordt mede gefinancierd door HDSR, de Provincie Utrecht en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: "Europa investeert in zijn platteland".

Meer informatie vindt u in deze flyer of stuur een e-mail naar: Jan Oudshoorn

 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Uit de Kwel

Kwelplekken belemmeren de veehouders in hun bedrijfsvoering: in de natte plekken raken trekkers en werktuigen verzakt, koeien vertrappen de plekken en de gewasgroei stagneert. Vernatting van deze percelen geeft ook meer kans op diergezondheidsproblemen te denken aan longworm en leverbot onder het vee. De plekken variëren in grootte van enkele tot tientallen vierkante meters. Diverse bedrijven met land langs het Amsterdam Rijnkanaal hebben erge last van kwel. Waternet ziet ook dat ze steeds harder moeten pompen om het gebied droog genoeg te houden voor de melkveehouderij.

13 boeren uit deze regio namen het initiatief om de kwelplekken aan te pakken. Zij hebben Rijn, Vecht en Venen en PPP Agro Advies gevraagd hen te ondersteunen met advies. Er is subsidie verkregen van Waternet en de Provincie Utrecht. Gezamenlijk gaan de boeren 26 plekken draineren, met materiaal als schelpen, takkenbossen, houtsnippers en drainagebuizen. Na 1 jaar wordt gemeten of en in welke mate de methoden hebben gewerkt. Het project duurt tot eind juni 2020.

Meer informatie? Stuur een e-mail naar: José van Miltenburg

Duurzame Landbouw met Natuur

Het Trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur is een uitwerking van het Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur in Utrecht dat in november 2017 is aangeboden aan gedeputeerde van de provincie Utrecht. De samenwerkingspartners van dit actieplan hebben vijf thema’s uit het Actieplan als eerste prioriteiten uitgewerkt tot concrete projecten om een bijdrage te leveren aan het behalen van de doelen van het actieplan. De samenwerkingspartners zijn: Utrechts Particulier Grondbezit, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Utrechts Landschap, Landschap Erfgoed Utrecht, Natuur en Milieufederatie Utrecht, LTO Noord en de gezamenlijke collectieven in Utrecht.

De initiatiefnemers hebben vijf prioriteiten vastgesteld en deze vervolgens samen met de partners uitgewerkt tot projectvoorstellen. Het gaat hierbij om de volgende vijf onderwerpen:

 1. Monitoring van natuurwaarden in agrarische gebieden;
 2. Duurzame Bedrijfsplannen;
 3. Verkennen en ontwikkelen van verdienmodellen;
 4. Pilotprojecten in de Groene Contour / Natuur Netwerk Nederland;
 5. Platform Duurzame Landbouw met Natuur voor kennisuitwisseling en communicatie.

De Utrechtse collectieven zijn met name betrokken bij het opstellen van duurzame bedrijfsplannen. Heeft u interesse in een bedrijfsplan? Kijk dan hier voor nadere informatie en voor opgave. Andere informatie vindt u in deze flyer of stuur een e-mail naar: José van Miltenburg

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Nieuws uit de regio

Voortgang aanleg WIS in de Tol

Na een voortvarend begin in juli met de aanleg…

1 december 2020 lees verder

Boer draagt bij aan verbeteren biodiversiteit

Afgelopen zaterdag heeft de familie van Rijn een houtsingel…

12 november 2020 lees verder

Uitslag fotowedstrijd landschapselementen

Op de ALV van 29 oktober 2020 kon dan eindelijk de uitslag…

10 november 2020 lees verder

Nieuws in de media

plek gezocht voor tiny huis voor Hannan

Wij zijn Wilma en Hannan. En we zijn…

23 december 2020 lees verder
19 december 2020 lees verder

Boer en bij

In november en december hebben een zestal webinars plaatsgevonden georganiseerd door de…

18 december 2020 lees verder