logo Rijn Vecht en Venen

Regionale Veenweide Strategie voor Utrecht vastgesteld

28 maart 2022
Ingediend door Wenche

In het Klimaatakkoord (2019) is afgesproken om landelijk de uitstoot van broeikasgassen uit veenbodems in 2030 met één Megaton per jaar omlaag te brengen. Provincies hebben de regie gekregen om deze opgave vorm te geven. Er is met het Rijk afgesproken dat in een Regionale Veenweidestrategie wordt vastgelegd hoe de provincies dit doel samen met de gebiedspartners willen bereiken.

Provincie Utrecht vindt het belangrijk dat het gebied ook in de toekomst goed bewoonbaar blijft en een duurzaam toekomstperspectief biedt aan agrarische ondernemers. Met die insteek heeft de provincie Utrecht deze Regionale Veenweiden Strategie (RVS) samen met waterschappen en gemeenten ontwikkeld. Ook landbouw- en natuurorganisaties zijn gevraagd input te leveren voor de strategie. Op woensdag 9 februari 2022 stelde Provinciale Staten de Utrechtse Regionale Veenweidestrategie vast en daarmee ligt er een belangrijke basis voor de komende jaren om in concrete gebiedsprocessen aan de slag te gaan. 

De VWS is te vinden via deze link.

Het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling sprak met Carla Bisseling, programmamanager Veenweiden bij de provincie Utrecht over de door de provinciale staten vastgestelde stragegie.

1)Carla, jullie zijn de tweede provincie met een vastgestelde RVS; ben je blij met het resultaat?
“Jazeker, er ligt een hele goede basis om de komende jaren echt concrete maatregelen te kunnen nemen in het veenweidegebied. Dat deden we eerder ook al wel via subsidies voor maatregelen en kennisontwikkeling maar niet op deze schaal en met zo’n breed commitment van onze gebiedspartners.
Ik ben dan ook vooral trots op het doorlopen proces en het team waarmee deze leidraad tot stand is gekomen. Hier was echt sprake van teamwork en een positieve drive om tot een goed resultaat te komen! Samen met de waterschappen HDSR en AGV, en in nauw overleg met de gemeenten Woerden, De Ronde Venen en Vijfheerenlanden hebben we alle onderdelen van de RVS uitgedacht en tot een samenhangende en gedragen aanpak weten te brengen. Ook de samenwerking met de landbouw- en natuurorganisaties is heel goed verlopen.
De basis voor deze samenwerking legden we al met het ‘Koersdocument Regionale Veenweiden Strategie’, dat in mei 2021 door GS is vastgesteld en waar de dagelijkse besturen van de waterschappen HDSR en AGV mee hebben ingestemd (juni 2021). Dit Koersdocument hebben we daarna uitgewerkt in deze RVS Utrechtse Veenweiden.”

2)Wat wordt de volgende stap nu deze mijlpaal is bereikt?
“We gaan nu met volle kracht verder met het stimuleren en faciliteren van lopende en op te starten gebiedsprocessen in de provincie. Een aantal van onze gebiedsprocesbegeleiders gaan ook meedoen met de deelexpeditie Gebiedsprocessen die op initiatief van het Nationaal Programma Veenweiden, in samenwerking met het NKB is gestart. En we blijven ons inzetten om nieuwe kennis te ontwikkelen in de kennisprogramma’s van het NOBV, LOSS en VIPNL. Dit gaat onder andere over de werking van technische maatregelen op de percelen zoals waterinfiltratiesystemen, de ontwikkeling van markt en keten rondom andere teelten en de benodigde beleidsinstrumenten om tot toekomstbestendige verdienmodellen te komen voor de agrariërs in het Utrechtse veenweidegebied. Kortom, genoeg te doen!”

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Nieuws in de media

Informatiebijeenkomsten over nieuw GLB

Vanaf 2023 komen nieuwe subsidiemogelijkheden beschikbaar vanuit het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid…

21 juni 2022 lees verder

Webinar 'Telen voor de bouw'

Op donderdag 7 juli vanaf 19:30 organiseren we een webinar/masterclass…

17 juni 2022 lees verder

Nieuws van de Weidevogelman

De Weidevogelman aan het woord De 'weidevogel man' van hogeschool van Hall…

9 juni 2022 lees verder
22 mei 2022 lees verder

12...22