logo Rijn Vecht en Venen

Voorlopig nieuw GLB akkoord

1 juli 2021
Ingediend door Wenche

Afgelopen vrijdag 24 juni is er door de onderhandelaars vanuit het Europees Parlement, de Europese Commissie en het Portugese voorzitterschap een voorlopig akkoord gesloten over (de hoofdlijnen van) het nieuwe GLB. Op maandag 28 juni heeft ook de Europese Raad ermee ingestemd. De komende tijd worden er nog enkele technische zaken ‘uitonderhandeld’. Daarnaast moet er nog een pakket aan ‘secundaire wetgeving’ worden opgesteld ter uitvoering van het akkoord. Ook moet het nog formeel worden voorgelegd aan het Europees Parlement. Op deze website wordt meer aandacht besteed aan het Nationaal Stratigisch Plan wat verbonden is met het nieuwe GLB.

Op maandag 6 juli a.s. vindt er in de vaste Kamercommissie LNV een rondetafelgesprek plaats over het GLB. Op deze pagina is het programma te vinden en worden de komende week de ‘position papers’ van de sprekers gepubliceerd, die als input voor het rondetafelgesprek dienen.

Diverse nieuwsberichten over het akkoord zijn te vinden via onderstaande links:

Europese Raad; Nieuwe Oogst; NOS; Melkvee.nl; Trouw; LTO.

Onderstaand een korte samenvatting van de belangrijkste punten uit het GLB-akkoord:

1e pijler

 • directe inkomenssteun: 75% van het 1e pijler-budget, waarvan 3% voor jonge boeren
 • minimaal 10% herverdeling van hectarepremies van grotere naar kleinere bedrijven
 • ecoregeling: 25% van het 1e pijler-budget in 2025, waarbij:
  • de eerste 2 jaar gebruikt mogen worden om naar die 25% te groeien;
  • een ondergrens van 20% gehanteerd wordt, die het lidstaten mogelijk maakt om de resterende 5% naar andere potjes te schuiven als dat budget ongebruikt blijft.
 • gekoppelde steun: maximaal 13% (15% in het geval van eiwitgewassen).

Conditionaliteiten/GLMC’s (Goede Landbouw- en MileuConditie)

 • GLMC2 bescherming van wetlands en veenweidegebieden: eventueel uitstel mogelijk tot 2025 als lidstaten kunnen aantonen dat het benodigd kaartmateriaal dan pas klaar is
 • GLMC4 bufferstroken langs waterlopen: breedte van 3 meter, geen pesticiden en bemesting toegestaan, maar lidstaten mogen beargumenteerd afwijken
 • GLMC8 gewasrotatie: vanggewassen en diversificatie in bepaalde gevallen toegestaan en een algehele uitzondering voor bedrijven met minder dan 10ha
 • GLMC9 niet-productief areaal: in beginsel een eis van 4%, met als uitzonderingen:
  • in het geval vanggewassen (zonder pesticiden; bemesting mag wel) en/of eiwitteelten worden meegerekend een eis van 7%, waarvan 3% niet-productief;
  • als via ecoregeling 7% niet-productief gerealiseerd wordt, geldt een 3%-eis voor de conditionaliteit. Uitzonderingen: bedrijven met minder dan 10 ha, bedrijven met meer dan 75% productief grasland/kruidachtige gewassen, en bedrijven met meer dan 75% permanent grasland.

Sociale conditionaliteit: verplicht vanaf 2025; verplichte studie na 2 jaar om de effecten te monitoren

2e pijler: 35% geoormerkt voor milieu en dierenwelzijn (15% in fruit/groentesectoren), waarvan 50% wegingsfactor voor betalingen voor gebieden met natuurlijke beperkingen

Koppeling Green Deal/van-boer-tot-bord/Biodiversiteitsstrategie: koppeling via preambule van de verordening ipv artikel, dus niet juridisch bindend

 

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Nieuws in de media

UPG zoekt pachters om in gesprek te gaan

Het Utrechts Particulier Grondbezit zoekt deelnemers voor…

22 juli 2022 lees verder

Veldonderzoek biologisch afbreekbare landbouwfolies

In een veldonderzoek willen Wageningen Universiteit en Plastic Soup Foundation graag…

15 juli 2022 lees verder

Nieuws van de Weidevogelman

De Weidevogelman aan het woord De 'weidevogel man' van hogeschool van Hall…

14 juli 2022 lees verder

12...23