logo Rijn Vecht en Venen

Verdeeldheid in Europa over nieuw GLB

13 september 2019
Ingediend door Wenche

Op de website over de toekomst van het gemeenschappelijk europees landbouwbeleid verschijnen regelmatig nieuwe berichten. Een paar hiervan zijn voor ons van belang.

Het nieuwe GLB gaat op zijn vroegst pas in 2022 in en niet in 2021 zoals de bedoeling was. Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. Belangrijke reden hiervan is dat op een groot aantal punten nog verdeeldheid is tussen de lidstaten.

In de Kamerbrief geeft Schouten een overzicht van de debatten die in Brussel worden gevoerd over de voorstellen van de Europese Commissie voor het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid.

Uit dat overzicht blijkt dat er nog steeds forse verschillen van mening zijn tussen de lidstaten, maar ook dat op een aantal punten vooruitgang is geboekt en de inzet van Nederland succes heeft gehad. Lees het hele artikel via deze link.

Vergroening Waterrijke veenweidegebieden

Deze pilot ontwikkelt bodem- en klimaatdiensten, onderzoekt de kansen voor een groenblauwe dooradering van het landschap en verbetert de afstemming met initiatieven uit de agrarische keten.

Drie collectieven, waaronder Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen, werken in deze pilot aan doelen als:

  • Opstellen van regionale en lokale vergroeningsplannen.
  • Bewust maken van veehouders in de veenweidegebieden van het belang van duurzaam bodembeheer.
  • Combineren van vergroeningsmaatregelen met agrarisch natuurbeheer.
  • Stroomlijnen van duurzaamheidsinitiatieven in de melkveehouderij.
  • Ontwikkelen van een adequate monitorings-, controle- en verantwoordingssystematiek voor de maatregelen die in de pilot worden genomen.

 

GLB-pilots: Toekomstbestendige Landbouw

Doel van de pilots Toekomstgerichte landbouw is om ervaring op te doen met prestatiegerichte betalingen aan boeren in de aanloop naar de volgende GLB-periode 2021 – 2017. Agrarische collectieven voor natuur- en landschapsbeheer voeren de pilots uit. Dat zijn er zeven in bijna alle regio’s van Nederland.

Biodiversiteit en klimaat

De voorwaarden waaraan boeren moeten voldoen om financiële ondersteuning vanuit het GLB  te ontvangen, worden vanaf 2021 veel meer door de lidstaten bepaald. De bedoeling is dat boeren in hun bedrijfsvoering meer rekening gaan houden met biodiversiteit, klimaat en de bescherming van water, bodem en lucht. Daar krijgen boeren dan prestatiegerichte vergoedingen voor.

Ervaring opdoen

De bedoeling van de pilots is om hiermee ervaring op te doen in een aantal regio’s en sectoren. Een ander doel van de pilots is gericht op de uitvoeringslasten. De Europese Commissie streeft naar vereenvoudiging van het GLB met minder administratieve lasten. De ervaringen in de pilots moeten bijdragen aan het ontwerp van een stelsel van prestatiegerichte betalingen dat boeren stimuleert om hun bedrijfsvoering duurzamer te maken

Agrarische collectieven

De afgelopen jaren hebben de collectieven bewezen dat zij in staat zijn om afspraken te maken met boeren over natuur- en landschapsbeheer. Voor hun aanpak bestaat breed draagvlak in Nederland. Ook in Brussel bestaat waardering voor deze collectieven. De Nederlandse aanpak wordt door de Europese Commissie als voorbeeld gezien voor de hele Europese Unie.

Uitvoering tot medio 2021

De uitvoering van de pilots loopt van maart 2019 tot medio 2021. Hiervoor is totaal €9 miljoen beschikbaar. Dat budget komt beschikbaar door overheveling van geld van pijler 1 naar pijler 2.

Nationaal Strategisch Plan

Vertegenwoordigers van de betrokken agrarische collectieven komen tijdens de uitvoering regelmatig bij elkaar. Belangrijk doel van dit landelijke overleg is om de resultaten van de pilots te vertalen in voorstellen voor de invulling van het Nationaal Strategisch Plan. Dat plan moet Nederland in Brussel indienen voor de uitvoering van het GLB in de periode 2021 – 2027.

 

 

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Nieuws in de media

Bomen uitdeelactie voor Utrechtse boeren

Plan Boom Utrecht deelt boompjes uit aan boeren, een actie…

10 januari 2022 lees verder

Rabobank groenfinanciering stopt per 1 januari 2022!

Op de website van Boerennatuur verscheen op 30…

13 december 2021 lees verder

LEU lanceert dashboard kleine landschapselementen

In oktober 2020 ondertekenden Landschap Erfgoed Utrecht en IT-specialist Ordina…

23 september 2021 lees verder

12...19