logo Rijn Vecht en Venen

Zienswijze BenN op samenvatting NSP

10 maart 2022
Ingediend door Wenche

Ingediende zienswijze BoerenNatuur op de samenvatting van het Nationaal Strategisch Plan

Het ministerie van LNV heeft de Nederlandse invulling van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de komende periode (2023-2027) vastgelegd in het concept Nationaal Strategisch Plan (hierna: concept-NSP). In december 2021 heeft LNV de samenvatting van het concept-NSP samen met een Strategische Milieubeoordeling ter inzage gelegd. Tot en met 1 februari 2022 kon iedereen daar op reageren door een zienswijze in te dienen. De komende tijd gaat LNV de ingediende zienswijzen beoordelen. In maart wordt er naar verwachting een nieuwe versie van het NSP gepubliceerd. Daarin zal ook de feedback van de Europese Commissie worden meegenomen.

De zienswijze van BoerenNatuur richt zich op het landelijke ANLb-stelsel en de wisselwerking tussen het ANLb en andere delen van het GLB, zoals de conditionaliteiten (basisvoorwaarden) en de ecoregeling. In aanvulling daarop hebben diverse collectieven ook zelf een zienswijze geschreven, waarin zij specifiek ingaan op de gevolgen voor hun werkgebied. Zo geven we vanuit onze verschillende perspectieven samen een sterke boodschap af richting het ministerie van LNV.

Hieronder enkele belangrijke punten uit de zienswijze van BoerenNatuur:

  • Het ministerie van LNV heeft besloten om alleen een samenvatting te publiceren met de hoofdlijnen van het NSP. Deze samenvatting gaat niet in op allerlei details die van wezenlijk belang zijn voor de implementatie en uitvoering van het NSP. Daardoor was het ook niet mogelijk om over die details een zienswijze in te dienen;
  • Verdere uitbreiding van het ANLb is naar ons idee cruciaal om de transitie naar natuurinclusieve landbouw te faciliteren. Die uitbreiding kan mogelijk gemaakt worden door extra nationale middelen aan het NSP te koppelen, bijvoorbeeld vanuit het transitiefonds/het Nationaal Programma Landelijk Gebied;
  • In het huidige concept-NSP wordt aan collectieven geen rol toegekend met betrekking tot de ecoregeling. Dat neemt niet weg dat collectieven in de praktijk hoe dan ook betrokken zijn bij de uitvoering van de ecoregeling. Nu al stellen ANLb-deelnemers vragen aan ons en onze collectieven over de werking van de ecoregeling en over de wisselwerking tussen conditionaliteiten, ecoregeling en ANLb. De vele vragen zijn logisch gezien de overlap tussen de inspanningen die boeren moeten verrichten in het kader van de conditionaliteiten, ecoregeling en het ANLb. Daar moet dan ook meer aandacht voor zijn;
  • Verplichte brede bufferstroken, in combinatie met aangescherpte eisen qua niet-productief areaal, maken het voor akkerbouwers lastig om ook nog deel te (blijven) nemen aan het ANLb. Sowieso zullen ANLb-deelnemers door deze verplichting het grootste deel van de ANLb-vergoeding voor hun randenbeheer kwijtraken. De ultieme consequentie hiervan kan zijn dat het huidige randenbeheer in de akkerbouw (deels) uit het ANLb verdwijnt. Daardoor raakt waardevolle habitat voor akkervogels verloren.

De gehele zienswijze kan gedownload worden via deze link.

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Nieuws in de media

Informatiebijeenkomsten over nieuw GLB

Vanaf 2023 komen nieuwe subsidiemogelijkheden beschikbaar vanuit het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid…

21 juni 2022 lees verder

Webinar 'Telen voor de bouw'

Op donderdag 7 juli vanaf 19:30 organiseren we een webinar/masterclass…

17 juni 2022 lees verder

Nieuws van de Weidevogelman

De Weidevogelman aan het woord De 'weidevogel man' van hogeschool van Hall…

9 juni 2022 lees verder
22 mei 2022 lees verder

12...22