logo Rijn Vecht en Venen

Webinar: de integrale stikstofaanpak van de Kringloopboer

28 juni 2021
Ingediend door Wenche

Op 11 juni werd een webinar gehouden waarin de resultaten van het driejarig project 'kringlooplandbouw Utrecht-Oost: van A naar Beter' werd gepresenteerd, georganiseerd door boerenverstand.nl.

Binnen het POP3 project ‘Doorontwikkeling Kringlooplandbouw UtrechtOost’ zijn in de periode 2017-2020 concrete stappen gezet in het ontwikkelen van routes richting kringlooplandbouw. Aan de hand van een reeks pilots binnen de thema’s bodem, natuur, voer, koe en mest is samen met 10 uiteenlopende boerenbedrijven gewerkt aan bedrijfsoptimalisatie in de breedste zin van het woord. Hun positieve bijdrage aan de omgeving en het landschap is hiermee inzichtelijk gemaakt en de uitkomsten bieden concrete handvatten om ook andere bedrijven binnen en buiten Utrecht-Oost te inspireren. Uit de pilots kwamen ook knelpunten naar voren die boeren momenteel belemmeren om kringlooplandbouw verder in te vullen. Dit project levert een set aan beleidsadviezen op voor overheden, waterschappen, de boerenorganisaties etc. waarmee ze boeren kunnen faciliteren in hun verdere transitie. Zo kunnen overheid en boer blijven samenwerken om kringlooplandbouw binnen Utrecht-Oost te realiseren en te zorgen voor de waarborging van een vitaal platteland.

Het rapport met de resultaten van de pilot bij 10 boeren in de regio Utrecht Oost is te vinden via deze link.

De belangrijkste beleidsaveizen uit het rapport zijn:

  • Probeer te werken aan integrale duurzaamheidsdoelen in plaats van middelvoorschriften. Dat kan door het ontwikkelen van een set van kritische prestatie indicatoren (KPI’s) voor stikstof, klimaat en bijvoorbeeld droogte met drempel- en streefwaardes. Vertel de boer niet hoe te boeren, maar werk gezamenlijk aan het behalen van doelen.
  • Op basis van KPI’s kunnen vervolgens beloningssystemen worden toegepast om sneller en effectiever resultaten te bereiken. KPI’s moeten stapelbaar zijn met bijvoorbeeld zuivelverwerkende partijen, denk hierbij aan de KPI’s die nu binnen PlanetProof gebruikt worden. Dit maakt het mogelijk beloningen effectiever in te zetten en zo wordt de verduurzamingsopgave richting de boer eenduidiger.
  • Belangrijke KPI’s zijn de stikstofefficiëntie en het stikstofoverschot op bedrijfsniveau. Afrekenen op een hoge stikstofefficiëntie, ofwel op geringe verliezen naar bodem en lucht, moet het voor de boer mogelijk maken om de eigen dierlijke mest optimaal in te zetten i.p.v. aangekochte kunstmest. Het voorkomt tevens dat meer dierlijke mest zorgt voor een toename van emissies naar de lucht.
  • Bied meer mogelijkheden voor bouwplanoptimalisatie. Nederlandse derogatievoorwaarden beperken dat momenteel. Streef bijvoorbeeld op minerale gronden naar minimaal 60% gras en maximaal 20% mais, en bied hiermee mogelijkheden voor 20% overige eiwitgewassen als luzerne.
  • Agrarisch natuurbeheer kan verder gestimuleerd worden door hogere vergoedingen met duidelijkere prestatie-eisen. Door een plan op gebiedsniveau te maken, bijvoorbeeld met behulp van een kansenkaart, kan een effectievere vertaling worden gemaakt naar maatregelen met een passende vergoeding op bedrijfsniveau. Momenteel zijn deze vergoedingen slechts kostendekkend en stimuleren daarmee onvoldoende om agrarisch natuurbeheer op grotere schaal in te passen. Een stapeling van beloningen kan hier uitkomst bieden.

 

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Meer nieuws

Utrechtse Melkveehouders Boeren Beter

Met de regeling Utrechtse Monitor Duurzame Landbouw 2024-2027 (UMDL) wil de…

15 februari 2024 lees verder

Interview over Erfzwaluwenproject

‘Een modderpoel helpt zwaluwen bij hun bouwwerkzaamheden’ Vanuit BoerenNatuur Rijn, Vecht en…

15 februari 2024 lees verder

Webinar Onder de streep

Natuurinclusieve landbouw, heeft dat wel een verdienmodel? Dat wordt best vaak gevraagd…

14 februari 2024 lees verder

Subsidie voor de aanleg van landschapselementen op het erf

Kleine landschapselementen zijn belangrijk voor de…

9 februari 2024 lees verder

12...64