logo Rijn Vecht en Venen

Collectieve aanpak agrarisch natuur- en landschapsbeheer een succes

22 mei 2021
Ingediend door Wenche

Persbericht van BoerenNatuur

De uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer via 40 agrarische collectieven waarin ruim 11.000 boeren samenwerken is vijf jaar na de invoering een succes. Dit blijkt uit de lerende evaluatie van het ANLb stelsel in opdracht van het ministerie van LNV en de provincies die is uitgevoerd door onderzoekers van Wageningen Environmental Research. De evaluatie is op 31 maart 2021 door demissionair minister Schouten aangeboden aan de Tweede Kamer (Aanbiedingsbrief en rapport).

Resultaten tonen meerwaarde collectieve aanpak

Uit de evaluatie blijkt dat de collectieve aanpak in het agrarisch natuur- en landschapsbeheer werkt. Meer betrokkenheid van boeren bij het beheer; meer ruimte om maatregelen aan te passen aan omstandigheden in het veld; vergroting van de ruimtelijke samenhang van het beheer; en hoopvolle resultaten op het gebied van ecologie op gebiedsniveau laten zien dat een collectieve aanpak succes heeft.

Minder administratie en meer flankerend beleid

De evaluatie laat ook zien waar verbeteringen nodig zijn zodat het ANLb nog meer kan inzetten op langdurig en kwalitatief goed beheer. Minder strikte administratieve regels moeten ruimte bieden om flexibel in te kunnen spelen op de ecologische omstandigheden in de gebieden. De evaluatie laat ook duidelijk zien dat flankerend beleid op het gebied van investeringen, kennis en predatiebeheer nu nog grotendeels ontbreekt, terwijl dit cruciaal is voor vergroting van het doelbereik.

Uitbreiding budget

Willen we het doelbereik verder vergroten dan is uitbreiding van het ANLb budget hard nodig: op basis van optimalisatieplannen van collectieven is voor verbetering van het beheer €110M per jaar nodig (in 2020 was het budget voor beheer €77M). Daarbij moet de vraag wat nodig is om doelen te realiseren sturend zijn. De deelnamebereidheid bij boeren is hoog, zodat er volop kansen zijn om betere leefgebieden te realiseren.

Collectieve aanpak breder benutten

Naast een effectiever ANLb en meer budget voor ANLb, is er meer nodig om natuur en landschap te versterken in ons landelijk gebied. We pleiten voor het benutten van de collectieve aanpak in ontwikkelingen, vanuit zowel de overheid als de markt, die gericht zijn op onze boerennatuur. Zodat samenhang ontstaat op gebiedsniveau, beloningen worden gestapeld, en alle boeren kansen hebben om mee te doen.

Hier vindt u dit persbericht als document, met toelichting

Voor vragen naar aanleiding van dit bericht kunt u terecht bij Alex Datema (06-26376396)

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Meer nieuws

Utrechtse Melkveehouders Boeren Beter

Met de regeling Utrechtse Monitor Duurzame Landbouw 2024-2027 (UMDL) wil de…

15 februari 2024 lees verder

Interview over Erfzwaluwenproject

‘Een modderpoel helpt zwaluwen bij hun bouwwerkzaamheden’ Vanuit BoerenNatuur Rijn, Vecht en…

15 februari 2024 lees verder

Webinar Onder de streep

Natuurinclusieve landbouw, heeft dat wel een verdienmodel? Dat wordt best vaak gevraagd…

14 februari 2024 lees verder

Subsidie voor de aanleg van landschapselementen op het erf

Kleine landschapselementen zijn belangrijk voor de…

9 februari 2024 lees verder

12...64