logo Rijn Vecht en Venen

07. GLB-pilot: Vergroening van waterrijke veenweidegebieden

Deze tweejarige pilot levert de bouwstenen voor het nieuwe gemeenschappelijke landbouw beleid (GLB) dat in 2022 (of waarschijnlijk later) van kracht wordt. In de pilot wordt onderzocht wat effectieve maatregelenmenu’s zijn voor vergroening in veenweidegebieden, hoe deze het beste in de diverse onderdelen van het GLB kunnen worden opgenomen en welke rol collectieven hierbij kunnen spelen. In de pilot werken drie veenweidecollectieven samen: Water, Land & Dijken, Noord-Holland Zuid en Rijn Vecht & Venen.

Waarom is er een pilotproject?

Er zijn al veel initiatieven om de veehouderij in veenweidegebieden te verduurzamen. De overheid bevordert die actief, bijvoorbeeld door regelingen voor agrarisch natuurbeheer, bodem, water en natuur-inclusieve landbouw. Het recente Klimaatakkoord bevat voor de veenweidegebieden verdergaande maatregelen op het gebied van bodem en water. Ook het GLB zet sinds enkele jaren in op vergroening, bijvoorbeeld door – primair uit een oogpunt van klimaat – eisen te stellen aan het aandeel blijvend grasland. Die maatregel is in zijn huidige vorm echter weinig effectief. Ook de afstemming met de talrijke duurzaamheidsinitiatieven in de keten kan worden verbeterd. Nu Nederland in het nieuwe GLB mogelijkheden krijgt voor ‘maatwerk in vergroening’, willen we met het pilotproject werkbare vergroeningsmenu’s aanreiken voor de veenweiden.

Meer informatie is te vinden op de website van Water, Land en Dijken en in deze flyer. In augustus 2020 is er een uitgebreide video over de pilot Waterrijke Veengebieden gepubliceerd. Meer informatie en een film over bodemopbouw is te vinden op de bodemboeren website.

Meer informatie? Stuur een e-mail naar: José van Miltenburg

Klik hier om direct een melding te plaatsen! Direct naar meldingen

Klik hier om direct contact op te nemen! Direct contact opnemen

Nieuws uit de regio

Uitnodiging online Weidevogelavond, 30 maart 2021

Beste leden van RVV en vrijwilligers van de weidevogelbescherming, Bij…

25 maart 2021 lees verder

Webinar Polderkennis op Peil: 'samen kom je verder'

Het gezamenlijk aanpakken van watergerelateerde problemen in…

19 maart 2021 lees verder

1e kievitsei van Nederland gevonden in werkgebied RVV

1ste Kievitsei van 2021 in Nederland…

10 maart 2021 lees verder

Nieuws in de media

LTO NW Utrecht: hoe kunt u ganzenschade voorkomen

LTO afdeling NW Utrecht vraagt aandacht voor…

22 maart 2021 lees verder

Aanvraag tegemoetkoming ganzenschade

Heeft u ganzenschade? Dan kan u een aanvraag tegemoetkoming faunaschade indienden via…

17 maart 2021 lees verder

Duurzame bedrijfsplannen Utrecht

Wil je advies over verduurzaming en/of biodiversiteit op jouw bedrijf? Wil je met…

15 maart 2021 lees verder